Menu witryny
Niemiecki
Nauka
Artykuły
Strony www / oferty
Książki do nauki
Słownik obrazkowy
Ściągawka
Pliki niemiecki
Nauka z zabawą online
Deutsch lernen

 

 
Dialog 21, Am Nachmittag PDF Drukuj E-mail

Die einundzwanzigste LektionAm Nachmittag  (Po południu)

Image

 1. Nach dem Essen wäscht Fräulein Gertrud   
 Teller und Schüsseln, Löffel, Messer und    
 Gabeln.
 1. Po jedzeniu panna Gertruda myje    
 talerze i miski, łyżki, noże i widelce.
 Dann trocknet sie jedes Stück genau ab.    Potem wyciera dokładnie każdą sztukę.
 Frau Richter näht. Sie flickt die Kleider der   
 Kinder und stopft ihre Socken und Strümpfe.
 Pani Richter szyje. Łata ubrania dzieci i    
 ceruje ich skarpetki i pończochy.
 Während der Arbeit schaut sie manchmal   
 unruhig durch das Fenster. 
 Podczas pracy patrzy niekiedy    
 niespokojnie przez okno.
 2. Die Kinder spielen draußen. Das Gras    
 auf der Wiese ist schon hoch, deshalb    
 laufen sie nicht auf der Wiese, sondern   
 um die Wiese herum. Manchmal pflücken   
 sie Blumen. 
 2. Dzieci bawią się na dworze. Trawa na   
 łące jest już duża, dlatego biegają nie   
 po łące, lecz dookoła łąki. Niekiedy    
 zrywają kwiaty.
 Der Vater sitzt am Rande der Wiese und    
 sieht den Kindern zu.
 Ojciec siedzi na skraju łąki i przygląda się   
 dzieciom.
 Während ihres Spiels muß er manchmal   
 laut lachen.
 Podczas ich zabawy musi się niekiedy    
 śmiać głośno.

 3. Es ist warm. Jenseits des Sees stehen    
 schwarze Wolken am Himmel. Von Zeit zu    
 Zeit blitzt es dort, dann donnert es in der   
 Ferne.

 3. Jest ciepło. Po tamtej stronie jeziora    
 ciemne chmury zalegają niebo (stoją na   
 niebie). Od czasu do czasu błyska się    
 tam, potem grzmi  gdzieś daleko.

 Diesseits des Sees scheint noch die Sonne.

 Z tej strony jeziora świeci jeszcze słońce.
 Trotz der Wärme laufen die Kinder wieder    
 am Rande der Wiese herum.
 Pomimo ciepła dzieci biegają znowu   
 dookoła (na skraju) łąki.
 4. Da steht der Vater auf.  4. Wtem wstaje ojciec.

 Er ruft: "Die Kinder, seht und hört ihr nichts?

 Woła on: "Dzieci, czy niczego nie widzicie   
 i nie słyszycie?

 Es blitzt und es donnert. Jenseits des Sees   
 regnet es schon.
 Błyska się i grzmi. Z tamtej strony jeziora   
 już pada.
 Bald regnet es auch hier. Wir müssen sofort   
 nach Hause gehen."
 Wkrótce padać będzie także tutaj. Musimy   
 iść natychmiast do domu."
 Und schon fallen die ersten Regentropfen   
 auf die Wiese. Bald regnet es stark.
 I już padają pierwsze krople dzeszczu na   
 łąkę. Wkrótce pada silnie.
 Vater und Kinder laufen, trotzdem werden   
 sie ganz naß.
 Ojciec i dzieci biegną, pomimo to są    
 (dosł. stają się) całkiem mokrzy.
 5. Die Mutter wartet unruhig vor der Tür.

 5. Matka czeka niespokojnie przed drzwiami.

 Sie sagt: "Erst wegen dieses starken    
 Regens kommt ihr nach Hause zurück.   
 Ihr seid ganz naß. Zieht euch sofort um!   
 Gretchen, komm zu mir! Ich helfe dir."
 Mówi ona: Dopiero z powodu tego silnego   
 deszczu wracacie do domu. Wy jesteście    
 całkiem mokrzy. Przebierzcie się    
 natychmiast! Małgosiu, chodź do mnie!   
 Ja ci pomogę."

Objaśniena

4. wir müssen - musimy   
5. zieht euch um! - przebierzcie się

Słówka

die Arbeit (-, Arbeiten) - praca, robota   
blitzen, es blitzt - błyskać się   
diesseits (des Sees) - z tej strony (jeziora)   
donnern, es donnert - grzmieć   
der Erste, die Erste, das Erste - pierwszy, pierwsza, pierwsze   
fallen, du fällst - paść, padać   
die Ferne (-, Fernen) - oddalenie, dal; in der Ferne - w dali, daleko   
flicken, du flickst - latać   
genau - dokładny, dokładnie   
der Himmel (s, -) - niebo   
jenseits (des Sees) - z tamtej strony (jeziora)   
das Kleid (s. a es, Kleider) - suknia ; die Kleider (l. mn.) - często : ubranie, odzież   
der Nachmittag (s.a es, Nachmittage) - popołudnie ; am Nachmittag = nachmittags - po południu   
nähen, du nähst - szyć   
naß - mokry, mokro   
pflücken, du pflückst - zrywać (np. kwiaty)   
der Rand (es, Ränder) - brzeg, kraj   
der Regen (s, -) - deszcz   
der Regentropfen (s, -) - kropla deszczu   
regnen, es regnet - padać, pada (deszcz)   
der See (s, Seesn) - jezioro   
die Socke (-, Socken) - skarpetka   
das Spiel (s a. es, Spiele) - gra, zabawa   
stark - mocny, mocno; silny, silnie   
stopfen, du stopfst - cerować   
der Strumpf (s a.es, Strümpfe) - pończocha   
trotz (der Wärme) - pomimo (ciepła)   
trotzdem - pomimo to   
umziehen, sich, er zieht sich ... um - przebrać się   
unruhig - niespokojny, niespokojnie   
während (der Arbeit) - podczas pracy   
warm - ciepły, ciepło   
die Wärme (-) - ciepło   
wegen (des Regens) - z powodu (deszczu)   
die Wolke (-, Wolken) - chmura   
zusehen (einem), du siehst ... zu - przyglądać się (komu)

Zwroty i wyrażenia

von Zeit zu Zeit - od czasu do czasu   
nach Hause - do domu

Gramatyka

1. Przyimki rządzące dopełniaczem

diesseits - Diesseits des Sees spielen die Kinder.      

jenseits  -  Jenseits des Sees regnet es.   
   
statt - Statt der Sonne sieht man nur schwarze Wolken am Himmel.   
   
trotz - Trotz der Wärme laufen sie wieder herum.   
   
während - Während der Arbeit schaut sie durch das Fenster.   
   
wegen - Wegen des Regens kommen sie nach Hause zurück.

Wyżej wymienione przyimki rządzą dopełniaczem ( jak w języku polskim).

   
2. Podmiot bezosobowy es.

Es regnet / Pada.   
   
Es blitzt / Błyska się.
  

      
Es donnert / Grzmi.   
   
Es ist schön / Jest pięknie.   
   
Es ist warm / Jest ciepło.

Zdania powyższe nie mówią, kto wykonuje czynności. Dla tego w języku polskim nie mają one podmiotu. W języku niemieckim natomiast nie ma z zasady zdań bez podmiotu. Z tego powodu nawet takie zdania muszą go posiadać. Jest nim zaimek osobowy 3 osoby l. poj rodzaju nijakiego es, jako podmiot bezosobowy.

Ćwiczenia

I. Wstawić dopełniacz tej samej liczby:

Wzór: ich / Statt ... (die ganzen Arme) wäscht er nur die Hände. 
                 Statt der ganzen Arme wäscht er nur die Hände.

1. Diesseits ... (das Haus) läuft die Straße, jenseits ... (die Straße) liegt eine Wiese.   
2. Statt ... (die Blumen) pflücken sie von Zeit zu Zeit Obst.   
3. Trotz ... (der Regen) müssen wir draußen bleiben.   
4. Ich möchte während ... (die Arbeit) eine Mehlspeise essen und Tee trinken.   
5. Wegen ... (die Wärme ) trägt das Fräulein heute ein leichtes, helles Kleid.
     

II. Utworzyć zdania z podmiotem es:

Wzór:  in der Ferne schon donnern  
          In der Ferne donnert es schon.   
   
1. jenseits des Dorfes stark regnen;  jenseits des Dorfes regnet es stark 
2. von Zeit zu Zeit blitzen; Von Zeit zu Zeit blitzt es.  
3. über dem See donnern; Über dem See donnert es.  
4. bei Tisch schön sein; Bei Tisch ist es schön.  
5. im Mai und im Juni manchmal warm sein; im Mai und Juni ist es manchmal warm.  
6. in dieser Küche sauber sein; In dieser Küche ist es sauber.  
7. in jenem Badezimmer schmutzig sein; In jenem Badezimmer ist es schmutzig.  
8. meinem Eltern gut gehen; Meinem Eltern geht es gut.

   
III. Odmienić czasownik waschen i wstawić zaimek dzierżawczy odnoszący się do podmiotu:

Ich ... Kopf und ... Hals.  
Du ... Arme und ... Brust.  
Er ... Rücken.  
Wir ... Gesichter und ... Nasen.  
Ihr ... Augen und ... Ohren.  
Sie ... Beine und ... Füße.
Sie ... Haar ... Hände und ... Finger!
Es ...Bauch ... Füße und ... Zehen!

IV. Zastąpić dopełniacz zaimkiem dzierżawczym:  
Wzór: Er flickt das Kleid seiner Tochter.  
         Er flickt ihr Kleid.

1. Sie stopft die Socken ihres Vaters. odp. (Sie stopft seine Socken).   
2. Ich bade das Kind meines Bruders. (Ich bade sein Kind).  
3. Du hältst in der Hand die Strümpfe deiner Schwester. ( Du hältst in der Hand ihre Strümpfe).  
4. Wir vergessen die Arbeit dieser Bauern. ( Wir vergessen ihre Arbeit).  
5. Ihr reicht uns die Blumen der Nachbarn. (Ihr reicht uns ihre Blumen).  
6. Sie bekommen von euch die Kartoffeln unseres Vaters. (Sie bekommen von euch seine Kartoffeln).


V. Wstawić celownik:   
Wzór: Es regnet schon seit ... (eine Woche).  
         Es regnet schon seit einer Woche.

1. Hole aus ... (das Badezimmer) das Handtuch!   
2. Außer ... (das Rindfleisch) schmeckt mir alles.  
3. Am Nachmittag spiele ich immer bei ... (meine Tante).      
4. Iß die Suppe mit ... (der Löffel) und das Fleisch mit ... (die Gabel) und ... (das Messer)!   
5. Wir sitzen am Rande der Wiese mit ... (unser) Vater und ... (unsere Vettern).   
6. Nach ... (das Essen) muß die Mutter nähen.   
7. Seit ... (einige Minuten) badet er in der Wanne.   
8. Ihr bekommt von ... (wir) frische Blumen.   
9. Wir kommen bald zu ... (ihr).

VI. Wstawić zaimek osobowy w odpowiednim przypadku:   
   
Wzór: Außer ... (ich) sind schon alle krank.   
         Außer mir sind schon alle krank.

1. Sie wäscht ... (es) mit Wasser.     
   odp. : (es) - es;   
2. Jetzt geht es ... (wir) gut.   
    (wir) - uns   
3. Außer ... (er) ruft die Mutter alle zu Tisch.    
    (er) - ihm   
4. Rote Rüben schmecken ... (sie - l.poj) nicht.   
    (sie) - ihr   
5. Nach Tisch gehe ich mit ... (ihr) gern an den See.   
   (ihr) - euch   
6. Süße Mehlspeisen schmecken ... (sie - l. mn.) immer gut.   
   (sie) - ihnen   
7. Ich sehe .... (du) immer gern bei diesem Spiel.   
    (du) - dich   
8. Statt ... (wir) werden unsere Freunde naß.   
    (wir) - unser 
    

VII. Streścić czytankę w formie odpoweidzi na pytania:

1. Was wäscht Fräulein Gertrud nach dem Essen?   
    Fräulein Gertrud wäscht nach dem Essen Teller und Schüsseln, Löffel, Gabeln und Messer.   
2. Wer näht (szyje)?   
    Frau Richter näht.   
3. Was machen die Kinder?   
    Die Kinder laufen um die Wiese herum.   
4. Wer sitzt am Rande der Wiese?      
    Am Rande der Wiese sitzt der Vater.         
5. Wo blitzt und donnert es von Zeit zu Zeit ?   
    Von Zeit zu Zeit blitzt und donnert es in der Ferne.   
6. Wo regnet es schon?   
    Jenseits des Sees regnet es schon.   
7. Wohin fallen bald die ersten Regentropfen ?
    Bald fallen die ersten Regentropfen auf die Wiese.    
8. Wie regnet es schon?   
    Dann regnet es stark.   
9. Wohin laufen Vater und Kinder?   
    Vater und Kinder laufen nach Hause.   
10. Wie werden sie trotzdem?      
      Trotzdem werden sie ganz naß.   
11. Wer wartet auf sie unruhig vor der Tür?   
      Vor der Tür wartet die Mutter unruhig auf sie.   
12. Was müssen sie tun?   
      Sie müssen sich umziehen.

<< wstecz   dalej >>

Reklamy
 

 

Twoja wyszukiwarka

 

 

Niemieckie słówka
rohrleitung.jpg
Flesz-niemiecki
Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową? Jak napisać merytorycznie dobrą, strukturalnie logiczną i edytorsko piękną pracę dyplomową i ją z sukcesem obronić? Czy zauważyłeś, ze nieubłaganie, wielkimi krokami zbliża się termin napisania najważniejszej...
Szukaj

 

 

 

 
  Dzisiaj jest:  sobota, 28 marzec 2015