Menu witryny
Niemiecki
Nauka
Artykuły
Strony www / oferty
Książki do nauki
Słownik obrazkowy
Ściągawka
Pliki niemiecki
Nauka z zabawą online
Deutsch lernen
Materiały niemiecki

 

 
audiobooki
Słownik obrazkowy
Ich und meine Familie (Ja i moja rodzina) PDF Drukuj E-mail

PO POLSKU.


Rodzina jest podstawowym środowiskiem życia i rozwoju człowieka, miejscem jego biologicznych i duchowych narodzin. W niej realizuje się też społeczna natura człowieka.


Co można napisać o swojej Rodzinie? Po prostu; kocham Ich wszystkich. Cieszę się, że mogę mieć tak wspaniałych Rodziców, którzy dają mi tyle serca i ciepła. Którzy z troską mnie wychowują, przejmują się moimi radościami i niepowodzeniami. Którzy, wiem, zrobiliby wszystko dla mojego i nie tylko mojego dobra i szczęścia.


Moje rodzeństwo, siostra i brat. To Skarb. Owszem różnie się nieraz układa między mną a Rodzeństwem, ale wiem, że mogę na Nie liczyć.


Mama moja, ma na imię Zofia jest osobą bardzo ciepłą i wyrozumiałą, zawsze mogę liczyć na jej pomoc, potrafi wytłumaczyć, poradzić a co najważniejsze zrozumieć. Jest osobą dla mnie bardzo ważną, mogłabym powiedzieć, że osobą, z której można brać przykład.


Tata mój, na imię ma Andrzej, również jest osobą szlachetną, dobrą, czułą i uczciwą. Jest wspaniałym człowiekiem. Poświęca się w różnych sprawach, oddaje wszystko, co tylko posiada, jakby mógł to by wyrwał serce swoje i oddał osobie, która tego serca potrzebuje.


Siostra moja, na imię ma Kamila. Jest młodsza ode mnie, bywają różne dni miedzy nami, raz jest super a raz gorzej, ale tak bywa w rodzeństwie. Mimo wszystko skocze za nią w ogień. Często wychodzimy razem na spacery czy nawet na dyskoteki, zawsze się dobrze pobawimy, uśmiejemy się razem tak, że później nas brzuch boli. Traktuje ją nie tylko jak siostrę, ale również jak dobrą koleżankę, której mogę wszystko powiedzieć a ona nie powie tego nikomu tylko zachowa to dla siebie.


Mój brat, ma na imię Kacper. Jest małym łobuzem, ale za to słodkim. Niekiedy jak coś palnie to można się uśmiać do łez, lecz znowu jak coś w niego wstąpi to lepiej chować się gdzie się tylko da. Często ja i moja siostra bierzemy młodszego brata i wychodzimy razem na spacery, aby obciążyć trochę rodziców z obowiązków, w końcu im tez się należy, jakim mały odpoczynek. Interesuje się piłką nożną i grami komputerowymi.


Mam również psa mieszańca, wabi się Julka. Jest psem bardzo pocieszającym, lubi się bawić. Najbardziej lubi, gdy rzuca się jej patyka lub jakąś małą piłkę. Jest mała i bardzo szczeka. Bardzo lubi się bawić w domu a szczególnie skarpetkami


Moja rodzina jest mała. Moi rodzice i rodzeństwo są wspaniali: życzliwi, uśmiechnięci i pomocni. Lubią czytać książki, moja mama biografie, a tata książki science fiction. W telewizji oglądają tylko wiadomości. Lubią podróżować i chodzić na spacery. Mój tata gotuje pyszne jedzenie. Kiedy wszyscy mamy wolny czas, chodzimy na spacery. Co tu więcej pisać można o mojej rodzinie, są ludźmi wspaniałymi nic dodać i nic ująć. Jeśli ktoś nie wierzy to może się sam o tym przekonać.

PO NIEMIECKU.


Die Familie ist die Grundumwelt des Lebens und der Entwicklung des Menschen, Platz sein biologischen und geistigen Geburtstage. In verwirklicht sich ihr die auch gemeinschaftliche Natur des Menschen.


Was kann man schreiben von seiner Familie? Einfach; ich liebe Ihrer aller.


Ich freue mich, dass ich so prächtiger Eltern haben kann, die mir soviel Herzen und Wärmen geben. Welche mit der Sorge erziehen mich, nehmen sich zu Herzen mit meinen Freuden und mit den Misserfolg. Welche, weiß ich, würden alles für mein und nicht nur nicht allein mein Gut und Glück machen?


Mein Geschwister, die Schwester und der Bruder. Der ist der Schatz. Jawohl verschieden verhandelt sie mehrmals zwischen mir und mit dem Geschwister, aber ich weiß, dass ich auf Es zählen kann.


Mama meine, meine auf den Namen Sophie ist Person sehr warm und nachsichtig, kann ich immer auf ihrer Hilfe zählen, vermag zu erklären, zu raten und was hauptsächlich zu verstehen. Es ist Person für mich sehr wichtig, ich könnte sagen, dass man mit der Person, von welcher kann ein Beispiel nehmen.


Mein Papa , auf den Namen hat Andreas, ist gleichfalls Person edel, gut, empfindlich und ehrlich. Er ist ein prächtiger Mensch. Er widmet sich in verschiedenen Sachen, gibt alles ab, was nur besitzt, als ob konnte der damit er sein Herz ausgerissen hat und hat der Person abgegeben, die dieses Herzens braucht.


Meine Schwester , auf den Namen hat Kamila. Ist jünger von mir, sind verschiedene Tage oft des Raines mit uns, der Mal ist super und den Mal schlimmer, aber so ist oft in dem Geschwister. Trotz alledem werde ich sie in das Feuer folgen. Wir gehen oft zusammen auf Spaziergänge ob sogar auf die Disko aus, immer amüsieren wir uns gut , wir werden zusammen so lachen, dass später uns der Bauch weh tut. Es behandelt sie nicht nur nicht allein wie die Schwester, aber ebenso wie die gute Kameradin, welcher kann ich alles sagen und sie wird diesen niemand sagen wird nur der füreinander bewahren.


Mein Bruder, hat auf den Namen Kacper. Er ist ein kleiner Gassenjunge, aber dafür süß. Manchmal wie etwas wird schießen den kann man lachen zu Träne, aber wieder wie etwas in eintreten er der sich verstecken besser wo sich geben nur. Oft ich und meine Schwester nehmen wir den jüngeren Bruder und wir gehen zusammen auf Spaziergänge aus, um zu belasten ein bisschen Eltern von den Pflichten, endlich ihr der Leitsätze gebührt man, was für einem die kleine Ruhe. Es zeigt Interesse mit dem Fußball und mit den Computerspielen


Ich habe gleichfalls den Hund des Mischlings, heißt Julka. Es ist Hund sehr erfreulich, liebt sich zu unterhalten. Es liebt am meisten , wenn ihrer des Stöckchens springt oder irgendein kleinen Ball. Ist klein und bellt sehr. Es liebt sich sehr zu unterhalten zu Hause und besonders mit den Socken.


Die Meinigen ist klein. Meine Eltern und das Geschwister sind prächtig: Wohlwollend, lächelnd und behilflich. Lieben zu lesen Bücher, meine Mama Lebensbeschreibungen, und der Papa des Buches science fiction. In dem Fernsehen besichtigen nur News. Sie lieben zu reisen und zu gehen auf Spaziergänge. Mein Papa kocht das herrliche Essen.


Wann alle haben wir die Muße, gehen wir auf Spaziergänge. Was hier schreiben mehr kann man von meiner Familie, sind prächtige Menschen nichts zugeben und nichts fassen? Wenn jemand den vielleicht sich selbst von diesem zu überzeugen nicht glaubt.

29.07.2006 :: [ Justyna.C ]

Dialog 25, Ein Ausflug auf das Land PDF Drukuj E-mail

Ein Ausflug auf das Land (Wycieczka na wieś)

Image

 1. Mitte Juni sagte der Vater nach     
 dem Abendessen: "Morgen ist Sonntag.
 1. W połowie czerwca powiedział ojciec po   
 kolacji: "Jutro jest niedziela.

 Da das Wetter schön ist, machen wir einen   
 Ausflug auf das Land.

 Ponieważ pogoda jest piękna, zrobimy   
 wycieczkę na wieś.
 Bereitet alles vor! Die Kinder müssen heute   
 früher zu Bett gehen."
 Dzieci muszą iść dzisiaj wcześniej do łóżka."
 2. Die Sonne stand schon ziemlich hoch am   
 Himmel, als sie sich am nächsten Morgen    
 auf den Weg machten.
 2. Słońce stało już dosyć wysoko na niebie   
 gdy następnego poranka wybierali się w    
 drogę.
 Es war noch kühl, aber mit jeder Minute    
 wurde es wärmer. Ein leichter Wind kam   
 von Osten.
 Było jeszcze chłodno, ale z każdą minutą    
 robiło się cieplej. Lekki wiatr wiał od    
 wschodu.
 3. Zuerst fuhren sie einige Kilometer weit    
 im Bus.
 3. Naprzód jechali kilka kilometrów    
 autobusem.  
 Dann marschierten sie lustig die Landstraße   
 entlang. An der Straße wuchsen Bäume.
 Potem maszerowali wesoło szosą. Przy    
 szosie rosły drzewa.

 Zu beiden Seiten der Straße lagen   
 die Felder. Die Kinder hatten kleine   
 Rucksäcke.

 Po obu stronach szosy leżały pola. Dzieci   
 miały małe plecaki.

 Sie trugen sie auf dem Rücken. Aus dem   
 Rucksack Gretchens schaute der kleine Kopf   
 Pimpchens heraus.

 Niosły je na plecach. Z plecaka Małgosi   
 wyglądała mała głowa Pimpci.
 4. Gretchen beobachtete alles aufmerksam.   
 Alles war ihr neu und interessant.

 4. Małgosia obserwowała wszystko   
 uważnie. Wszystko było dla niej nowe i
 interesujące.

 "Wie heißt dieses hohe Gras auf dem Felde?"
 fragte sie.
  "Jak nazywa się ta wysoka trawa na polu?",
 zapytała.

 "Das ist doch kein Gras", antwortete Willi,
 "das ist Roggen."

 "To nie jest przecież trawa", odpowiedział
 Willi, "to jest żyto."

 Die Mutter hörte diese Worte. Sie lächelte und
 sagte: "Nein, Willi, das ist nicht richtig.
 Dieses Getreide heißt nicht Roggen, sondern
 Weizen."
 Słyszała te słowa matka. Uśmiechneła się
 i powiedziała: "Nie, Willi, to nie jest dobrze.
 To zboże nie nazywa się żyto, lecz 
 pszenica."
 5. Gretchen wurde müde. Der leichte
 Rucksack wurde ihr zu schwer. Sie war ja das
 lange Gehen nicht gewohnt.
 5. Małgosia zmęczyła się (stała się
 zmęczona). Lekki plecak stał się dla niej
 za ciężki. Nie była przecież przyzwyczajona
 do długiego chodzenia.
 "Papa", sagte sie, "die Füße tun mir weh. Ich
 kann nicht gehen, du sollst mich tragen."
 "Tato", powiedziała, "bolą mnie nogi. Nie
 mogę już iść dalej, powinieneś mnie nieść."
 "Vom Tragen kann keine Rede sein",
 antwortete der Vater.
 "O niesieniu nie może być mowy",
 odpowiedział ojciec.
 "Du bist doch zu schwer, und ich bin 
 das Tragen nicht gewohnt.

 "Jesteś przecież za ciężka, a ja nie jestem
 przyzwyczajony do noszenia.

 Ich sage dir aber etwas. Siehst du dort die
 kleine Brücke? Sie liegt nicht weit von uns.

 Ja ci jednak coś powiem. Czy widzisz tam
 mały most? Jest on (leży on) niedaleko nas.
 Nur bis zu dieser Brücke sollst du noch gehen.
 Dann machen wir Rast. Bist du zufrieden?"
 Tylko aż do tego mostu masz jeszcze iść.
 Potem zrobimy odpoczynek. Czy jesteś
 zadowolona?"

 "Ja wohl, Papa!", antwortete das Mädchen,
 und das Gehen wurde ihr leichter.

 "Tak jest tato!", odpowiedziała dziewczynka
 i chodzenie stało się dla niej lżejsze.

Objaśniena

2. es wurde (werden)- stawało się, robiło się     
3. sie fuhren (fahren) - jechali 
    die Bäume wuchsen (od wachsen) - drzewa rosły 
    die Kinder hatten (od haben) - dzieci miały 
    sie trugen (0d tragen) - niosły  
5. ich kann - mogę 
    du sollst - powinieneś        

Słówka

das Abendessen (s, -) - kolacja, wieczerza
als - gdy
der Ausflug (s a. es, Ausflüge) - wycieczka
der Baum (s. a. es, Bäume) - drzewo
die Brücke (-, Brücken) - most
der Bus (Busses, Busse) - autobus
da - ponieważ
entlang - wzdłuż ;die Landstraße entlang- wzdłuż szosy, szosą 
das Feld (s a. es, Felder) - pole
früh - wczesny, wcześnie
früher - wcześniejszy, wcześniej
das Gehen(s) - chodzenie
das Getreide (s, -) - zboże
gewohnt - przyzwyczajony ; das Gehen gewohnt - przyzwyczajony do chodzenia
herausschauen, du schaust ... heraus - wyglądać
jawohl - tak jest
das Kilometer (s, -) - kilometr
kühl - chłodny, chłodno
das Land (s. a., Landes) - wieś ; auf das Land (gehen) - iść na wieś
die Landstraße (-, Landstraßen) - gościniec, szosa 
leichter - lżejszy, lżej 
lustig - wesoły, wesoło 
marschieren, du marschierst - maszerować  
müde - zmęczony 
der Osten (s) - wschód 
der Papa (s, Papas) - papa, tato 
die Rast (-, Rasten) - odpoczynek 
die Rede (-, Reden) - mowa
der Roggen(s) - żyto
der Rucksack (s a. es, Rucksäcke) - plecak
schwer - ciężki, ciężko
das Tragen(s) - niesienie, noszenie
vorbereiten, du bereitest ... vor - przygotować
wärmer - cieplejszy, cieplej
der Weg (s a. es, Wege) - droga
weh - bolesny, boleśnie
weit - daleko, daleki
der Weizen(s) - pszenica
das Wetter(s) - pogoda
der Wind (s a. es, Winde) - wiatr 
ziemlich - dosyć

Zwroty i wyrażenia

Mitte Juni - w połowie czerwca
einige Kilometer weit fahren - jechać kilka kilometrów
zu beiden Seiten (der Straße) - po obu stronach (ulicy)
sich auf den Weg machen - wybierać się w drogę
müde werden - zmęczyć się 
die Füße tun mir weh - bolą mnie nogi

Antonimy

der Morgen - der Abend 
der Tag - die Nacht
anziehen - ausziehen
zu Bett gehen - aufstehen
leicht - schwer
ruhig - unruhig
hell - dunkel
steil - flach
früh - spät
hinauf - hinunter

Gramatyka

1. Odmiana czasownika.

     
 Bezokolicznik :    
  a) haben       b) sein    c) werden
     
Czas przeszły niedokonany
 

ich hatte 
du hattest
   er hatte  
   
    Wir hatten    
   Ihr hattet   
      Sie hatten       

war 
   warst    
 war  
     
  waren   
wart  
   waren    

 wurde
  wurdest  
 wurde
 
   wurden   
wurdet
  wurden  

Każdy z powyższych trzech czasowników ma swoją własną odmianę, co zauważyć można w czasie teraźniejszym.

2. Rzeczowniki odsłowne.

essen - das Essen, s  -> jeść - jedzenie
gehen - das Gehen, s  -> chodzić - chodzenie
tragen - das Tragen, s  -> nosić - noszenie
schreiben - das Schreiben, s  -> pisać - pisanie
lesen - das Lesen, s -> czytać - czytanie
 

Z każdego bezokolicznika można utworzyć rzeczownik, pisząc dużą literą i dodając do niego rodzajnik das. Czasowniki nazywamy również słowami, więc rzeczowniki powstałe z czasowników, nazywamy rzeczownikami odsłownymi. 
Oznaczają one zawsze jakąś czynność, np. das Essen = jedzenie. Rzeczowniki odsłowne tego typu odmieniają się według wzoru (lekcja 15), nie mają jednak liczby mnogiej.
W niektórych wypadkach mogą one oznaczać także pewne przedmioty, np das Schreiben = to, co się pisze lub napisało, czyli pismo, list. W tym znaczeniu mają one także l. mn, np.: die Schreiben = pisma, listy.
Niemieckim rzeczownikom odsłownym tego typu odpowiadają w języku polskim również rzeczowniki odsłowne  r. nijakiego, np.: jedzenie (od jeść), pisanie (od pisać).

Ćwiczenia

I. Zamienić na czas przeszły niedokonany:

1. Du hast Kohle und Holz im Keller. 
2. Dieses Haus hat von Zeit zu Zeit kein Licht.
3. Ihr habt schon nasse Kleider.
4. Du bist schon einige Monate lang gesund und stark.
5. Das Dach unseres Hauses ist nicht steil, sondern flach.
6. Sie sind bei uns im ersten Stock wie zu Hause.
7. Du wirst während des Marschierens müde.
8. Mein Kleid wird bald ganz naß.
9. Ihr werdet in dieser Gesellschaft lustig.

II. Utworzyć rzeczowniki odsłowne z bezokoliczników:
      
Wzór: einen Ausflug vorbereiten - das Vorbereiten eines Ausfluges

1. (die) Gesellschaft leisten 
2. das Spiel erklären
3. die Öfen heizen
4. die Arbeit beobachten 
5. einen Korb mit Wäsche füllen
6. ein Hemd nähen
7. die Hosen flicken
8. die Strümpfe stopfen
9. die Blumen pflücken
10. die Füße waschen

Odp. 1. das Leisten der Gesellschaft (dotrzymywanie towarzystwa), 2. das Erklären des Spiels (objaśnienie gry), 3. Das Heizen der Öfen (palenie w piecach), 4. Das Beobachten der Arbeit (obserwowanie pracy), 5. Das Füllen eines Korbes mit Wäsche (napełnianie kosza bielizną), 6. Das Nähen eines Hemdes (szycie koszuli), 7. Das Flicken der Hosen ( łatanie spodni), 8. Das Stopfen der Strümpfe (cerowanie pończoch), 9. Das Pflücken der Blumen (zrywanie kwiatów), 10. Das Waschen der Füße (mycie nóg).

III. Zamienić na czas przeszły niedokonany:   
  
bleiben - blieb / 1. Ich bleibe am Rande der Felder.
fallen - ich fiel / 2. Du fällst vom Stuhl auf den Fußboden.
halten - ich hielt / 3. Er hält mit der Hand einen Eimer mit Wasser.
laufen - ich lief / 4. Wir laufen nach dem Abendessen die Straße entlang bis zur Brücke.
rufen - ich rief  / 5. Ihr ruft uns schon zu Tisch.
schreiben - ich schrieb / 6. Sie schreiben Märchen für die Kinder.
scheinen - ich schien / 7. Die Sonne scheint durch die kleiden Fenster in die Kammern des Kellers.
steigen - ich stieg / 8. Du steigst auf die Kiste mit den Kartoffeln.
schreien - ich schrie / 9. Die Schüler schreien im Gang vor dem Klassenzimmer.
schlafen - ich schlief / 10. Ihr schlaft das ganze Jahr lang im Zimmer ohne Offen.
heißen - ich hieß / 11. Ich heiße seit diesem Tage die Schülerin jener Schule.
   
Odp: 1) ich blieb, 2) Du fielst. 3) Er hielt, 4) Wir liefen, 5) Ihr rieft, 6) Sie schrieben, 7) Die Sonne schien, 8) Du stiegst, 9) Die Schüler schrieen, 10) Ihr schlieft, 11) Ich hieß 

IV. Zamienić na czas przeszły niedokonany:      
   
fahren - ich fuhr    
1. Ich fahre im Bus auf das Land.  
   
tragen - ich trug    
2. Du trägst auch an warmen Tagen warme Socken. 
    
wachsen - ich wusch    
3. Es (das Kind) wächst schnell.   
    
waschen - ich wusch    
4. Wir waschen uns mit warmem Wasser.    
    
fangen - ich fing     
5. Ihr fangt vor dem Gewitter Schmetterlinge.    
        
gehen - ich ging    
6. Sie gehen während des Regens nach Hause.    
    
hängen - ich hing    
7. Die Kinder hängen an dem Mund der Großmutter.    
    
fliegen - ich flog    
8. Die Schmetterlinge fliegen über den Feldern zu beiden Seiten der Straße.    
    
schließen - ich schloß    
9. Sie schließt den Mund und sagt kein Wort mehr.
   
Odp: 1) Ich fuhr ...; 2. Du trugst ...; 3. Es wuchs ...; 4. Wir wuschen uns ...; 5. Ihr fingt ...; 6. Sie gingen ...; 7. Die Kinder hingen ... ; 8. Die Schmetterlinge flogen ...; 9. Sie schloß ... und sagte ...

    
V. Zamienić na czas przeszły niedokonany:    
    
1. Es regnet den ganzen Tag und es ist kühl.    
2. Ich arbeite nicht, da ich müde bin.    
3. Wir antworten auf diese Frage erst nach dem Abendessen.    
4. Die Hunde bellen in der Nacht im Dorfe.    
5. Du badest dein Kind in der neuen Wanne.    
6. Ihr deckt schon am frühen Morgen den Tisch.    
7. Du führst mich in das nächste Dorf.    
8. Er grüßt uns auf der Treppe vor seiner Wohnung.    
9. Ich höre ihn unruhig rufen.    
10. Wir holen unsere Schürzen und Taschentücher vom Boden.    
11. Sie kaufen bei einem Bauer Getreide.    
12. Ihr kocht während des Ausfluges nicht.

VI. Uzupełnić antonimami:    
    
1. Als ich mich am Morgen auf den Weg machte, taten mir die Zähne weh; als ich am ... nach Hause zurückkam, war ich wieder gesund.     
2. Ich arbeite fleißig den gaznen Tag, da ich in der ... schlafen will.    
3. Morgens ziehen wir uns an, abends ... wir uns ...    
4. Du gehst um 10 Uhr abends zu Bett, dann schläfst du sieben Stunden und um 5 Uhr morgens ...    
5. Wer arbeitet leicht, und wessen Arbeit ist ... ?    
6. Die Kinder gehen ruhig die Straße entlang, und die Mutter wartet schon auf sie ... zu Hause.    
7. Am Tage ist es hell, in der Nacht ist es ...    
8. Das Dach unseres Hauses ist steil, nicht ...    
9. Sie machten sich früh am Morgen auf den Weg und kamen ... am Abend nach Hause zurück.    
10. Zuerst gingen sie die Treppe hinauf, dann gingen sie die Treppe ...

VII. Utworzyć takie pytania, aby odpowiedź na nie stanowiły części zdań wyróżnione tłustym drukiem:

1. Auf den Feldern wuchsen Weizen und Roggen.    
2. Der Wind kam von Osten.
3. Über dem See stand eine Wolke am Himmel.  
4. Nach einiger Zeit blitzte und donnerte es stark.  
5. In der Ferne sahen sie die Schornsteine der Stadt.   
6. Bei dem Gang durch die Stadt leisteten sie ihren Gästen Gesellschaft.
7. Sie heizten Öfen trotz der Wärme.   
8. Im Hof stand eine große Kiste für Asche.  


Odp: 1. Wo wuchsen Weizen und Roggen?  
2. Woher kam der Wind?
3. Was stand über dem See am Himmel?
4. Wann blitzte und donnerte es stark?
5. Wo sahen sie die Schornsteine der Stadt?
6. Wem leisteten sie bei dem Gang durch die Stadt Gesellschaft?
7. Was heizten sie trotz der Wärme?
8. Wo stand eine große Kiste für Asche? 

   

VI. Streścić czytankę w formie odpowedzi na pytania: 

1. Wann machte die Familie Richter einen Ausflug auf das Land?   
2. Wie weit fuhren sie zuerst im Bus?
3. Wie marchierten sie dann die Landstraße entlang?
4. Was sahen sie zu beiden Seiten der Straße?
5. Wo wuchs das Getreide?
6. Wer wurde endlcih müde?   
7. Was tat ihr weh? 
8. Wohin gingen sie also noch?  
9. Was machten sie hier?   

Odp:    
1. Die Familie Richter machte an einem Sonntag einen Ausflug auf das Land.  
2. Zuerst fuhren sie einige Kilometer weit im Bus.   
3. Dann marschierten sie lustig die Landstraße entlang.
4. Zu beiden Seiten der Straße sahen sie hohe Bäume.
5. Auf den Feldern wuchs das Getreide.
6. Endlich wurde Gretchen müde.  
7. Die Füße taten ihr weh.  
8. Sie gingen also noch bis zu einer kleinen Brücke.  
9. Hier machten sie Rast.  

Dialog 24, Ein Gang durch das Haus PDF Drukuj E-mail

Die vierundzwanzigste LektionEin Gang durch das Haus (Przechadzka po domu)

Image

 1. Am nächsten Tag regnete es nicht mehr.   
 Die Sonne schien wieder hell und es war    
 schön. 
 1. Następnego dnia już nie padało. Słońce   
 świeciło jasno i było pięknie.

 Vormittags waren Vater und Mutter, Willi und   
 Hilde wieder in der Schule. In der Küche    
 arbeitete Fräulein Gertrud.
   

 Przed południem ojciec i matka, Willi i    
 Hilda byli znowu w szkole. W kuchni    
 pracaowała panna Gertruda.
 Gretchen leistete ihr Gesellschaft. Małgosia dotrzymywała jej towarzystwa.
 2. "Ich muß jetzt Kohle und Holz holen",    
 sagte Gertrud. "Gehst du mit den Keller?"
 2. "Muszę teraz przynieść węgla i drzewa",   
 powiedziała Gertruda. "Czy pójdziesz ze   
 mną do piwnicy?"
 "Gern", antwortete Gretchen und lächelte    
 zufriden. 
 "Chętnie", odpowiedziała Małgosia i    
 uśmiechnęła się z zadowoleniem.
 Gertrud nahm zwei Eimer und einen großen    
 Schlüssel. Und sie gingen die Treppe    
 hinunter.
 Gertruda wzięła dwa wiaderka i wielki    
 klucz. I poszły schodami na dół.
 Nach einiger Zeit kamen sie in einen langen   
 dunklen Gang. Gertrud machte Licht. Mit    
 dem Schlüssel öffnete sie die Tür einer    
 Kammer, und sie traten hinein.
 Po pewnym czasie weszły w długi, ciemny   
 korytarz. Gertruda oświeciła (zrobiła)    
 światło. Kluczem otwarła drzwi komórki i    
 weszły do środka.

 3. "In der Ecke liegt Kohle", erklärte    
 Gertrud. "Daneben (neben der Kohle) liegt   
 Holz. Mit Kohle und Holz heizen wir unsere   
 Öfen.

 3. "W kącie leży węgiel", objaśnia    
 Gertruda. "Obok niego (obok węgla) leży    
 drzewo. Węglem i drewnem palimy w    
 naszych piecach.

 In der Kiste bei der Tür haben wir einige    
 Monate lang Kartoffeln. Jetzt kaufen wir   
 schon junge Kartoffeln".

 W skrzynce przy drzwiach mamy przez    
 kilka miesięcy ziemniaki. Teraz kupujemy   
 już nowe (młode) ziemniaki".
 Gretchen hing an Gertruds Mund und    
 beobachtete alles aufmerksam. Gertrud    
 füllte die Eimer mit Kohle und Holz.

 Małgosia słuchała z uwagą słów Gertrudy   
 (wisiała u ust Gertrudy) i obserwowała    
 wszystko uważnie. Gertruda napełniła    
 wiaderka węglem i drzewem.

 "Ich bin schon fertig", sagte sie endlich.   
 "Wir gehen hinauf." Sie schloß die Tür, und    
 sie gingen die Treppe hinauf. In der Küche   
 stellte Gertrud die Eimer neben den Ofen.
  "Jestem już gotowa", powiedziała    
 nareszcie. "Pójdziemy do góry".   
 Zamknęła drzwi i poszły po schodach do   
 góry. W kuchni postawiła Gertruda    
 wiaderka obok pieca.

 4. "Ich muß jetzt die Wäsche vom Boden   
 holen". sagte Gertrud. "Du kommst mit,    
 nicht wahr?" Sie nahm einen großen Korb,   
 und sie gingen die Treppe hinauf.

 4. "Muszę teraz przynieść bieliznę ze    
 strychu", powiedziała Gertruda. "Ty    
 pójdziesz ze mną, nieprawda?" Wzięła   
 duży kosz i poszły po schodach do góry.

 "Warte, Gertrud!", sagte Gretchen. "Ich    
 zähle die Stufen. Eins, zwei ... Die Treppe   
 hat 12 Stufen". 
 "Zaczekaj, Gertrudo!", powiedziała    
 Małgosia. Ja policzę stopnie. Raz, dwa ..   
 Schody mają 12 stopni".
 Auf dem Boden hingen Hemden,    
 Unterhosen, Handtücher, Taschentücher   
 und Schürzen. Alles war trocken.
 Na strychu wisiały koszule, kalesony,   
 ręczniki, chusteczki do nosa i fartuszki.   
 Wszystko było suche.
 Gertrud nahm die Wäsche herunter und   
 legte sie in den Korb. Nach einiger Zeit   
 kamen sie in die Küche zurück. Hier stellte   
 Gertrud den Korb mit der Wäsche unter   
 den Tisch.
 Gertruda zdjęła bieliznę i ułożyła ją w    
 koszu. Po pewnym czasie wróciły do    
 kuchni. Tutaj Gertruda postawiła kosz z   
 bielizną pod stołem.
 5. "Wir müssen noch mit der Asche in den   
 Hof gehen", sagte Gertrud. Und sie gingen   
 in den Hof.
 5. "Musimy jeszcze iść z popiołem na    
 podwórze.", powiedziała Gertruda. I    
 poszły na podwórze.
 "Sieh dir jetzt das ganze Haus an!" sagte   
 Gertrud. "Es ist zwei Stock hoch. Wir    
 wohnen im ersten Stock.

 "Przypatrz się teraz całemu domowi!"    
 powiedziała Gertruda. "Ma on dwa piętra.   
 My mieszkamy na pierwszym piętrze.

 Siehst du oben das Dach des Hauses? Das   
 Dach ist steil, nicht flach. Siehst du die drei   
 Schornsteine?"

 Czy widzisz u góry dach domu? Dach jest   
 stromy, nie płaski. Czy widzisz trzy    
 trzy kominy?"
 Gretchen sah und bewunderte alles.  Małgosia wszystko widziała i podziwiała.

 6. Sie kamen in die Küche zurück. Da sagte   
 Gertrud: "Und jetzt gehe ich Einkäufe   
 machen. Ich muß doch das Mittagessen    
 kochen. Komm mit, Gretchen! Ich kaufe dir   
 heute junge Kirschen."

 6. Wróciły do kuchni. Wtedy powiedziała   
 Gertruda: "A teraz pójdę robić zakupy.   
 Muszę przecież ugotować obiad. Chodź   
 ze mną, Małgosiu! Kupię ci dzisiaj nowych   
(młodych) czereśni."

Objaśniena

1. es regnete - padało      
    die Sonne schien - słońce świeciło   
    es war - było   
    sie leistete Gesellschaft - dotrzymywał towarzystwa  
2. sie nahm - wzięła   
    sie gingen - szły   
    sie kamen - przyszły   
    sie traten hinein - weszły (do środka)   
3. sie hing - wisiała   
    sie schloß - zamknęła   
5. sie sah - widziała

Słówka

ansehen, sich (etwas), du siehst dir ... an - przypatrzyć, przypatrywać się (czemu)   
arbeiten, du arbeitest - pracować   
die Asche (-, Aschen) - popiół   
beobachten, du beobachtest - obserwować   
der Boden (s, Böden) - strych   
das Dach (s a. es, Dächer) - dach   
daneben - obok niego (niej, nich)   
dunkel - ciemny, ciemno   
der Eimer (s, -) - wiadro, wiaderko      
erklären, du erklärst - objaśniać, wyjaśniać   
flach - płaski   
füllen, du füllst - napełniać   
der Gang (s a. es, Gänge) - chód, przechadzka; korytarz   
die Gesellschaft (-, Gesellschaften) - towarzystwo   
heizen, du heiz(es)t - palić, opalać   
herunter - na dół
     
herunternehmen, du nimmst ... herunter - zdjąć, zdejmować   
hinauf - do góry, w górę   
hinaufgehen, du gehst ... hinauf - iść do góry   
hinein - do wnętrza, do środka   
hineintreten, du trittst ... hinein - wejść (do środka)   
hinunter - na dół   
hinuntergehen, du gehst ... hinunter - iść na dół   
das Holz (es, Hölzer) - drzewo, drewno   
die Kammer (-, Kammern) - komora, komórka   
der Keller (s, -) - piwnica   
die Kirsche (-, Kirschen) - czereśnia, wiśnia   
die Kiste (-, Kisten) - skrzynia   
die Kohle (-, Kohlen) - węgiel, węgle   
der Korb (s. a. es, Körbe) - koszyk   
leisten, du leistest - (z)działać, uskuteczniać   
das Licht (s a. es, Lichter) - światło   
mitgehen, du gehst ... mit - iść (z kim)   
der Mund (s a. es, e a. Münde, a. Münder) - usta   
nächste - der(die, das) - najbliższy, następny   
das Parterre (s, Parterres) - parter   
der Schornstein (s a. es, Schornsteine) - komin   
die Schürze (-, Schürzen) - fartuch, fartuszek   
steil - stromy, stromo   
der Stock (s a. es, Stockwerke ) - piętro   
die Stufe (-, Stufen) - stopień   
das Taschentuch (s a. es, Taschentücher) - chusteczka do nosa   
die Treppe (-,Treppen) - schody   
vom - von dem

Zwroty i wyrażenia

die Treppe hinaufgehen - wchodzić po schodach na górę   
die Treppe hinuntergehen - schodzić po schodach na dół   
2 stock hoch - dwupiętrowy   
im ersten Stock - na pierwszym piętrze   
den Ofen heizen - palić w piecu   
einige Monate lang - przez kilka miesięcy   
nach einiger Zeit - po pewnym czasie   
Gesellschaft leisten (einem) - dotrzymywać towarzystwa (komu)   
an dem Mund eines hängen - słuchać kogo uważnie (dosłownie: wisieć u ust kogo)

Gramatyka

1. Odmiana czasownika.

     
 Bezokolicznik :    
  a) fragen        b)antworten    c) kommen
     
Czas przeszły niedokonany
 

ich fragte 
du fragtest
   er fragte      
   
    Wir fragten    
   Ihr fragtet    
      Sie fragten       

antwortete  
   antwortetest   
 antwortete   
     
  antworteten   
antwortetet  
   antworteten    

 kam 
  kamst  
 kam 
 
   kamen   
kamt  
  kamen  

Formy czasu przeszłego niedokonanego tworzymy najczęściej, dodając do niezmienionego tematu końcówki: -te, -test, -te; -ten, -tet, -ten (a). Pojawia się przed nimi czasem samogłoska -e jako łącznik między tematem i końcówką (b). Dzieje się tak zawsze, gdy wymówienie formy bez tego łącznika byłoby trudne lub nawet niemożliwe.   
Ten sposób tworzenia form czasu przeszłego niedokonanego nie przedstawia trudności. Inaczej jest z drugim sposobem ich tworzenia, uwidocznionym we wzorze (c).  Tworzenie form według tego wzoru polega na dodawaniu do zmienionego tematu końcówek: -, -(e)st, -; -en, -(e)t, -en. Zmiana tematu ogranicza się zasadniczo do zmiany samogłoski w nim zawartej. W naszym wzorze np. krótkie o (komm) zmieniło się na długie a (kam).
Dla przykładu podaje się kilka innych zmian : e - a (nehmen. ich nahm), ie - a (liegen, ich lag), a - u (fahren, ich fuhr). Ponieważ nie ma reguł, według których można by poznać czasowniki, w których występuje dana zmiana, konieczne jest uczenie się form czasu przeszłego niedokonanego tego typu jak nowych słówek.   
Na podstawie powyższych wzorów zarysowują się wyraźnie dwie odmiany czasowników w języku niemieckim: odmiana według wzoru a) i b) i odmiana według wzoru c). Pierwszą nazywamy odmianą słabą, drugą - odmianą mocną.    
Najistotniejsza różnica między nimi polega na zachowaniu się samogłoski w temacie: albo nie ulega ona zmianie i wtedy mamy odmianę słabą, albo też zmienia się i wtedy mamy odmianę mocną.   
A oto dalsze uwagi:   
1) W czasie przeszłym niedokonanym 3 osoba równa się 1 osobie nie tylko w l. mn., jak to jest również w czasie teraźniejszym, ale także w l. poj., czego nie ma w czasie teraźniejszym.   
2) W odmianie mocnej 1 i 3 osoba l. poj. nie mają końcówki, występuje w nich tylko temat ze zmienioną samogłoską. W innych osobach końcówki nie różnią się od końcówek czasu teraźniejszego. 

Ćwiczenia

I.   Ich kaufte mir einen Eimer.   
     Du ......... .... einen Korb.   
     Er ........... .... neue Taschentücher.   
     Wir ......... .... junge Kirschen.   
     Ihr ......... .... Kohle.   
     Sie ........  .... Holz.

  
To samo w czasie teraźniejszym (Ich kaufe mir  ....  )

II.   Ich wusch mich heute im Gang.   
       Du wuschest  ... manchmal mit warmem Wasser.   
       Er ............. ....  immer vor Tisch.   
       Wir ..........  ....  gern nach Tisch.   
       Ihr .........  ....   ja am Abend.   
       Sie ........ ....    deswegen in der Nacht.

To samo w czasie teraźniejszym (Ich wasche mich ... )

III. Zamienić na czas przeszły niedokonany:   
  
1.Ich arbeite ja immer recht gern.   
2. Ich leiste ihr an diesem Abend Gesellschaft.   
3. Ich erkläre ihm bei Tisch alles.   
4. Du heizt unsere Öfen einige Monate lang mit Kohle und Holz.   
5. Du beobachtest ruhig und aufmerksam alle Gegenstände auf dem Boden und im Keller.   
6. Du füllst deinen kleinen Korb mit den Schürzen.   
7. Er entschuldigt seinen Bruder bei der Lehrerin.   
8. Sie reicht ihrem Gast noch einmal die Schüssel mit Rindfleisch.   
9. Es blitzt und donnert in der Nacht.   
10. Wir entschuldigen uns deswegen bei ihm.   
11. Wir lächeln während des Gesprächs mit diesem Mädchen.   
12. Wir nähen am Abend das Kleid für unsere Mutter.   
13. Ihr freut euch über eure neue Wohnung.   
14. Ihr schämt euch für mich vor euren Eltern.   
15. Ihr schickt schon eure Jungen zur Schule.   
16. Sie flicken in der Nacht die Jacken und Hosen ihrer Söhne.   
17. Sie stopfen trotz des Gewitters ihre Strümpfe.   
18. Sie pflücken gegen Abend rote, süße Kirschen.   
   
Odp: 1) arbeitete; 2) leistete; 3) erklärte; 4) heiztest; 5) beobachtetest; 6) fülltest; 7) entschuldigte; 8) reichte; 9) blitzte und donnerte; 10) entschuldigten uns; 11) lächelten; 12) nähten; 13) freutet euch; 14) schämtet euch; 15) Ihr schicktet; 16) flickten; 17) stopften; 18) pflückten


IV. Zamienić na czas przeszły niedokonany:      
   

essen - ich aß    
1. Ich esse Supper nicht aus der Schüssel, sondern aus dem Teller.   
   
finden - ich fand    
2. Ich finde meine Zahnbürste nicht.   
   
geben - ich gab   
3. Du gibst mir zu viel Fleisch und zu wenig rote Rüben und Kartoffeln.   
   
helfen - ich half    
4. Du hilfst deiner Mutter in Haus und Hof.   
   
kommen - ich kam   
5. Er kommt statt seiner Schwester zu uns.   
   
liegen - ich lag    
6. Er liegt nach Tisch gern auf dem Sofa.   
   
lesen - ich las    
7. Wir lesen erst am Abend die Zeitung.   
   
nehmen - ich nahm   
8. Wir nehmen aus der Hand des Kindes das Messer.   
   
sitzen - ich saß   
9. Ihr sitzt schon seit fünf Jahren auf der Schulbank.   
   
sehen - ich sah   
10. Ihr seht das Fräulein die Treppe hinuntergehen.   
   
sprechen - ich sprach   
11. Sie sprechen mit ihr von ihrem Gang durch die Straßen der Hauptstadt.   
   
springen - ich sprang    
12. Sie springen an diesem Tage nicht mehr so hoch.   
   
treten - ich trat   
13. Ich trete mit ihnen in dem Keller.   
   
trinken - ich trank   
14. Er trinkt immer nur Wasser.   
   
tun - ich tat    
15. Ihr tut alles für uns.   
   
stehen - ich stand   
16. Sie stehen trotz des Regens auf der Straße.
    
   
Odp: 1) ich aß; 2) Ich fand; 3) Du gabst; 4) Du halfst; 5) Er kam; 6) Er lag; 7) Wir lasen; 8) Wir nahmen; 9) Ihr saß(e)t; 10) Ihr saht; 11) Sie sprachen; 12) Sie sprangen; 13) Ich trat; 14) Er trank; 15) Ihr tatet; 16) Sie standen;    

V. Utworzyć takie pytania, aby odpowiedź na nie stanowiły części zdań wyróżnione drukiem tłustym:

1. Das Haus ist zwei Stock hoch.    
2. Ganz oben hat es ein Dach.   
3. Dieses ist nicht flach, sondern steil.   
4. Über dem Dach sieht man drei Schornsteine.   
5. Unter dem Dach ist der Boden.   
6. Hier hängt die Wäsche.   
7. Ganz unten hat das Haus einen großen Keller.   
8. In den Kammern des Kellers liegen Kohle und Holz.   
9. Hier stehen auch die Kisten mit den Kartoffeln.   
10. Zwischen dem Keller und dem Boden hat das Haus das Parterre und zwei Stockwerke.   
11. In jedes Stockwerk führt eine Treppe.
    

Odp: 1. Wie hoch ist das Haus?   
2. Was hat es ganz oben?   
3. Wie ist dieses (das Dach)?   
4. Wo sieht man drei Schornsteine?   
5. Was ist unter dem Dach?   
6. Was hängt hier?   
7. Wo hat das Haus einen großen Keller?   
8. Wo liegen Kohle und Holz?   
9. Was steht auch hier?   
10. Was hat das Haus zwischen dem Keller und dem Boden?   
11. Wohin führt eine Treppe?    

   

VI. Streścić czytankę w formie odpowedzi na pytania: 

1. Wan war es?   
2. Mit wem ging Fräulein Gertrud die Treppe hinunter?   
3. Wohin kamen sie?   
4. Wem erklärte hier Gertrud alles?   
5. An wessen Mund hing das Mädchen?   
6. Wie beobachtete sie alles?   
7. Womit füllte dann die Köchin ihre Eimer?   
8. Was machten sie jetzt?   
9. Wohin stellte Gertrud in der Küche die Eimer?   
10. Wohin gingen sie dann?   
11. Was nahm hier Gertrud herunter?   
12. Wohin legte sie die Wäsche?   
13. Wohin kamen sie wieder?   
14. Was stellte Gertrud unter den Tisch?   
15. Wohin gingen sie noch mit der Asche?   
16. Was zeigte Gertrud dem Mädchen?   
17. Was machten sie endlich?   
18. Für wen kaufte das Fräulein rote, süße Kirschen?

Odp:    
1. Es war am Vormittag.   
2. Fräulein Gertrud ging mit Gretchen die Treppe hinunter.   
3. Sie kamen in den Keller.   
4. Hier erklärte Gertrud dem Mädchen alles.   
5. Das Mädchen hing an Gertruds Mund.   
6. Sie beobachtete alles aufmerksam.   
7. Dann füllte die Köchin ihre Eimer mit Kohle und Holz.   
8. Jetzt gingen sie die Treppe hinauf.   
9. In der Küche stellte Gertrud die Eimer neben den Ofen.   
10. Dann gingen sie auf den Boden.   
11. Hier nahm Gertrud die trockene Wäsche herunter.    
12 Sie legte die Wäsche in einen Korb.   
13. Sie kamen wieder in die Küche.   
14. Gertrud stellte den Korb mit der Wäsche unter den Tisch.   
15. Sie gingen noch in den Hof mit der Asche.   
16. Gertrud zeigte dem Mädchen das ganze Haus.   
17. Endlich machten sie Einkäufe.   
18. Das Fräulein kaufte dem Mädchen rote, süße Kirschen.

VII. Wykonać następujące czynności:   
   
a) przełożyć odpowiedzi na pytania ćwiczenia VI na język polski,   
b) przetłumaczyć przekład z powrotem na język niemiecki nie zaglądając do odpowiedzi,

Dialog 23, Am Abend PDF Drukuj E-mail

Die dreiundzwanzigste LektionAm Abend (Wieczorem)

Image

 1. Die Mutter kommt am Abend in das   
 Kinderzimmer.
 1. Matka przychodzi wieczorem do pokoju   
 dziecinnego.
 "Was macht ihr so spät da?" ruft sie zu    
 Willi und Hilde. "Es ist schon drei viertel    
 9. Warum geht ihr nicht zu Bett?"
  
 "Co wy robicie tutaj tak późno?" woła do    
 Willego i Hildy. " Jest tuż trzy kwadranse   
 na 9. Dlaczego nie idziecie (dosł. do łóżka)?
 "Ich lese noch ein Buch", entschuldigt sich   
 Willi. "Es ist so interessant!"
 "Czytam jeszcze książkę", usprawiedliwia   
 się Willi. "Jest ona tak interesująca!"
 "Liest du ein Buch?" sagt die Mutter. "Schön,   
 das gefällt mir, und ich freue mich darüber.
 "Czytasz książkę" mówi matka. "Pięknie   
 to mi się podoba i cieszę się z tego.
 Aber es ist schon zu spät. Ziehe dich sofort   
 um, geh in das Badezimmer, wasch dich   
 dort schnell und putze dir die Zähne! Hilde   
 das gefällt mir nicht! Gretchen schläft    
 schon und du gehst noch immer nicht zu    
 Bett." 
 Ale jest już za późno. Przebierz się zaraz,   
 idź do łazienki, umyj się tam szybko i    
 oczyść sobie zęby! Hildo, to mi się nie    
 podoba! Małgosia spi już a ty nie idziesz   
 ciągle jeszcze do łóżka."
 Hilde antwortet: "Ich habe schon das    
 Nachthemd an. Ich gehe gleich ins    
 Badezimmer und wasche mich dort sauber."
 Hilda odpowiada: "Mam już koszulę nocną   
 na sobie. Idę zaraz do łazienki i umyję    
 się tam pięknie (dosł. czysto).
 2. "In einigen Minuten bin ich wieder da",   
 sagt die Mutter, "und ich will euch schon in   
 euren Betten sehen.
 2. "Za kilka minut będę tu znowu", mówi   
 matka, "i będę chciała widzieć was już    
 w łóżkach.

 Wascht euch vorher gründlich und putzt euch   
 genau die Zähne!"

 Umyjcie się przedtem gruntownie i    
 wyczyśćcie sobie dokładnie zęby!"

 "Sei ruhig, Mama!" sagt Willi. Und er    
 verspricht: "Wir waschen uns gründlich und   
 putzen uns genau die Zähne."

 "Bądź, mamo, spokojna!" mówi Willi. I   
 przyrzeka: "Umyjemy się gruntownie i   
 wyczyścimy sobie dokładnie zęby."
 "Ich will es sehen", sagt die Mutter und    
 verläßt das Zimmer.

 "Będę chciała to widzieć", mówi matka   
 i opuszcza pokój.

 3. Hilde wäscht sich schon im Badezimmer.   
 Willi zieht sich im Kinderzimmer schnell um.
  3. Hilda myje się już w łazience. Willi    
 przebiera się szybko w pokoju dziecinnym.

 Zuerst zieht er seine Kleider aus, dann    
 zieht er seinen Schlafanzug an, endlich legt   
 er seine Hose, sein Hemd, seine Unterhose   
 und seine Socken auf den Stuhl neben    
 seinem Bett.

 Najpierw zdejmuje ubranie, potem   
 wdziewa pidżamę, wreszcie kładzie    
 spodnie, koszulę, kalesony i skarpetki   
 na krześle obok swojego łóżka.

 4. Einige Minuten später liegt Hilde schon   
 im Bett, und Willi wäscht sich im    
 Badezimmer.
 4. Kilka minut poźniej Hilda leży już w    
 łóżku, w Willi myje się w łazience.
 Er wäscht sich mit Wasser und Seife das   
 Gesicht, die Ohren, den Hals, die Brust.   
 Besonders gründlich und genau wäscht er   
 sich die Hände.
 Myje sobie wodą i mydłem twarz, uszy,   
 szyję, piersi. Szczególnie gruntownie i   
 dokładnie myje sobie ręce.
 Dann putzt er seine Zähne mit Zahnbürste   
 und Zahnpaste. Bald ist er fertig und will    
 zu Bett gehen.
 Potem czyści zęby szczoteczką i pastą.   
 Wkrótce jest gotów i chce iść do łóżka.
 5. Da kommt die Mutter zurück. Zeig' mir   
 deine Hände!" sagt sie. "Ja, die Hände    
 sind sauber ... Zeig mir deine Füße! ...
 5. Wtem wraca matka. "Pokaż mi (swoje)   
 ręce!" mówi. "Tak, ręce są czyste ...    
 Pokaż mi swoje nogi! ...
 So schmutizig? Schäme dich, Willi! Seife   
 haben wir doch genug!"

 Takie brudne? Wstydź się, Willi! Mydła    
 przecież mamy dosyć!"

 "Verzeih mir, Mama!" entschudigt sich Willi.   
 "Ich muß immer etwas vergessen. Deswegen   
 muß ich mich schämen. Aber ich gehe noch   
 einmal ins Badezimmer und wasche mir    
 die Füße sauber."
 "Wybacz mi, Mamo!" usprawiedliwia się   
 Willi. "Muszę zawsze coś zapomnieć.    
 Z tego powodu muszę się wstydzić. Ale    
 pojdę jeszcze raz do łazienki i umyję   
 sobie dobrze nogi."
 6. Die Mutter bleibt im Kinderzimmer. Sie    
 sieht die Mädchen schlafen.
 6. Matka pozostaje w pokoju dziecinnym.   
 Widzi śpiące dziewczęta.

 "Vielleicht träumen sie schon", denkt sie.    
 "Hilde träumt vielleicht von dem heutigen   
 Gewitter, und Gretchen ganz gewiß von ihren   
 Kindern."

 "Może śnią już", myśli. "Hilda śni morze o   
 dzisiejszej burzy, a Małgosia z całą    
 pewnością o swoich dzieciach."
 Bald kommt Willi zurück.  Wkrótce wraca Willi.
"Gute Nacht, Mutter!" sagt er und legt sich   
 ins Bett.
 "Dobranoc, mamo!" mówi i kładzie się do   
 łóżka.
 "Gute Nacht, Kinder!" antwortet die Mutter. "Dobranoc, dzieci!" odpowiada matka.

Objaśniena

1. ich freue mich darüber - cieszę się z tego 
    ziehe dich um! - przebierz się!  
    putze dir die Zähne!- umyj sobie zęby    
2. wascht euch! - umyjcie się!
    putzt euch die Zähne! - umyjcie sobie zęby!   
    wir waschen uns - umyjemy się   
    wir putzen uns die Zähne - umyjemy sobie zęby   
4. er wäscht sich das Gesicht - umyje sobie twarz

Słówka

der Abend (s, Abende) - wieczór ; am Abend = abends - wieczorem   
ausziehen, du ziehst ... aus - zdjąć, zdejmować; sich ausziehen - rozebrać, rozbierać się   
besonders - szczególnie, zwłaszcza   
darüber - nad tym, nad to, o tym   
denken, du denkst - myśleć   
deswegen - z tego powodu, dlatego   
entschuldigen, du entschuldigst - usprawiedliwiać ; sich entschuldigen - usprawiedliwiać się   
freuen, sich, du freust dich - cieszyć się ( z czego)   
gefallen, du gefällst - podobać się   
das Gewitter (s,-) - burza   
gleich - zaraz, natychmiast   
gründlich - gruntowny, gruntownie   
heutig - dzisiejszy   
die Mama (-, Mamas) - mama   
die Nacht (-, Nächte) - noc ; gute Nacht! - dobranoc!   
ruhig - spokojny, spokojnie   
schämen, sich, du schämst dich - wstydzić się   
der Schlafanzug (s a. es, Schlafanzüge) - pidżama   
die Seife (-, Seifen) - mydło   
spät - późny, późno   
später - późniejszy, później   
träumen (von etwas), du träumst - śnić, marzyć (o czym)   
die Unterhose (-, Unterhosen)  - kalesony   
verlassen, du verläßt - opuścić, opuszczać   
versprechen, du versprichst - przyrzec, przyrzekać   
verzeihen, du verzeihst - przebaczyć, wybaczyć   
vorher - przedtem    
waschen, sich, du wäsch(e)st dich - umyć się   
die Zahnbürste (-, Zahnbürsten) - szczoteczka do zębów   
die Zahnpaste (-, Zahnpasten) - pasta do zębów

 
       

Zwroty i wyrażenia

zu Bett gehen - iść do łóżka (spać)   
sie sieht die Mädchen schlafen - widzi dziewczęta spiące

Gramatyka

1. Zaimek zwrotny i odmiana czasowników zwrotnych.

     
 Zaimek zwrotny i odmiana czasowników zwrotnych (Die Mutter wäscht)  
 

   a) Ich putze mir 
Du putzt dir
   Er putzt sich   
Ihr putzt euch 
    Sie putzen sich    
   Putze dir    
      Putzt euch     
b) Ich wasche mich.  
Du wäschst dich.  
Er wäscht sich.  
Wir waschen uns.  
Ihr wascht euch.  
Sie waschen sich.  
Wasch(e) dich!  
Wascht euch!

die Zähne.  
 die Zähne.   
 die Zähne.   
 die Zähne.   
  die Zähne.    
die Zähne.  
   die Zähne!    
    -    
   -   
  -  
  -  
   -  
 -  
-  
-

 Myję sobie zęby  
 Myjesz sobie zęby  
 Myje sobie zęby  
 Myjemy sobie zęby
   Myjecie sobie zęby   
Myj sobie zęby  
Myjcie sobie zęby   
Myje się 
Myjesz się  
Myje się  
Myjemy się   
Myjecie się  
Myją się  
Myj się  
Myjcie się

W języku niemieckim istnieje tylko jedna forma zaimka zwrotnego: sich. Jest to celownik (a) i biernik (b) dla 3 osoby l. poj. i l.mn.  
Oto przykład:  
l.poj i liczba mnoga - celownik(sich; sobie)  i biernik (sich; się)  
Brakujące formy zaimka zwrotnego dla 1 i 2 osoby zastępuje się odpowiednimi formami zaimka osobowego, a mianowicie : w celowniku (a): mir, dir; uns, euch; w bierniku (b) : mich, dich; uns, euch.  
Wszystkim tym formom języka niemieckiego odpowiadają w języku polskim dla wszystkich osób obu liczb tylko dwie formy: w celowniku (a) sobie, w bierniku (b) się.  
   

Ćwiczenia

I.   Uzupełnij brakującą odmianę:
Ich freue mich über diese Einladung zum Mittagessen.  
Du ......   ..... über das frische, gesunde Obst auf dem Tische.  
Er  ......   .....  über die Ordnung im Kleiderschrank.  
Wir ....    .....  über den neuen, schönen Anzug.  
Ihr ....     .....  über den Besuch des alten Bauers.  
Sie ....    .....   über das Mittagessen bei unserem Nachbar.  
  
To samo w formie pytającej (Freue ich mich ....  ?)

II.   
Freue dich | über | das interessante Buch!  
Freut ......  | j.w | die saubere Wäsche in den Fächern!  
                |      | die neuen Schuhe!  
                |      | das schmackhafte Essen!

   
III.   
Ich kaufe mir | vormittags       | ein neues Hemd.  
Du  .......  .... | nachmittags     | einen warmen Mantel.  
Er   .......  .... | abends            | einen braunen Hut.  
Wir .......  .... | am Vormittag   | neue, leichte Schuhe.  
Ihr .......   .... | am Nachmittag | einen neuen Anzug.  
Sie ......    .... | am Abend        | eine Hose und eine Jacke. 

IV.   
Kaufe dir    | heute    |  frische, rote Äpfel!  
Kauft  ...    | morgen  | schmackhaftes Obst!  
                 | immer   | gute Seife!  
                 | manchmal | leichte Wäsche!

V. Powiedzieć formy podstawowe rzeczowników odmiany mieszanej:   
  
r. męski: Bauer, Nachbar, See, Vetter;   
r. nijaki: Auge, Bett, Ende, Hemd, Ohr.

VI. Odmienić przynajmniej jeden rzeczownik każdego rodzaju.      
    

VII. Wstawić przyimek rządzący biernikiem: 

1. Fräulein Gertrud kocht das Essen ... die Familie Richter.  
2. Du öffnest diese Schublade ... (den) Schlüssel nicht.  
3. Erst ... die Mitte oder ... das Ende dieses Monats wird es wieder warm und trocknen.  
4. Sie laufen schon seit zwei Stunden ... diesen kleinen See herum.  
5. Sie schickt ihm Seife und Zahnbürste ... ihren kleinen Sohn.  
6. Er verläßt uns ... halb sechs Uhr.  
7. Sie kauft ... die Tochter ihres Freundes ein schönes Buch.  
8. Wann gehen wir wieder ... die Straßen unserer Hauptstadt?

Odp: 1) für; 2) ohne; 3) gegen; gegen; 4) um; 5) durch; 6) um; 7) für; 8) durch;

  
VIII. Utworzyć takie pytania, aby odpowiedź na nie stanowiły części zdań wyróżnione drukiem tłustym:

1. Deswegen entschuldige ich mich gleich bei meinem Vater.  
2. Wir kommen nicht pünktlich, sondern zu spät in die Schule.  
3. Das Kleid Luisens gefällt uns nicht.  
4. Ich verspreche das immer meiner Lehrerin.  
5. Ich ziehe mich am Morgen an.  
6. Wir ziehen uns am Abend aus.  
7. Er zieht seine Schuhe an.  
8. Sie zieht ihre Strümpfe aus.  
9. Ich schäme mich für meinen Bruder.  
10. Er schämt sich vor seiner Mutter.  
11. Wir verzeihen den Kindern alles.  
12. Der Vater denkt für alle.  
13. Wir gehen Tag für Tag um 9 Uhr zu Bett.  
14. Sie sieht die Kinder schlafen.  
15. Trotzdem sagt sie ihnen: guten Nacht!

  
IX. Streścić czytankę w formie odpowiedzi na pytania:

1. Wieviel Uhr ist es schon?  
2. Wer schläft noch nicht?  
3. Was liest Willi?  
4. Wie ist das Buch?  
5. Wer geht zuerst ins Badezimmer?  
6. Wie wäscht sie sich dort?  
7. Wo zieht Willi seine Kleider aus?  
8. Was zieht er dann an?  
9. Wer kommt da aus dem Badezimmer?  
10. Wohin geht sie gleich?  
11. Wohin geht Willi erst jetzt?  
12. Was macht er hier?  
13. Wohin muß er noch einmal gehen?  
14. Was wäscht er noch?  
15. Wohin geht er endlich?

Spójniki / Die Bindewörter PDF Drukuj E-mail

SPÓJNIKI (Die Bindewörter)

Spójniki, po których występuje szyk prosty (bezpośrednio po spójniku występuje podmiot, następnie orzeczenie oraz pozostałe części zdania).     

-          und (i,a) Er war krank und seine Mutter mußte den Arzt holen.

-          aber (ale) Ich gehe zu fuß, aber mein Vater fährt mit dem Taxi.

-          denn (bo, ponieważ) Wir müssen schon nach Hause gehen, denn es ist schon spät  geworden.

-          oder (albo) Heute arbeite ich zu Hause , oder ich gehe ins Kino.

-          sondern (lecz) Er lernt heute nicht, sondern er geht spazieren.

Spójniki, po których występuje szyk przestawny (bezpośrednio po spójniku musi występować orzeczenie w formie osobowej, następnie podmiot i pozostałe części zdania)

-          dann (potem, następnie) Zuerst schreibe ich einen Brief, dann gehe ich zur Post.

-          deshalb/darum/deswegen (dlatego) Ich bin müde, deshalb gehe ich früher schlafen.

-          sonst (w przeciwnym razie) Sie müssen sich beeilen, sonst kommen Sie zu spät.

-          trotzdem (mimo to) Er verdient wenig Geld, trotzdem ist er zufrieden.

-          außerdem (oprócz tego) Sie verdint viel, außerdem ist sie sparsam.

Spójniki, po których występuje zdanie poboczne (orzeczenie w formie osobowej na końcu zdania).

1.      Spójniki, które występują w zdaniach podmiotowych (der Subiektsatz) (Zdania te odpowiadają na pytanie wer? was?)

-          daß (że) Es ist bekannt, daß italienischer Wein gut ist.

-          ob (czy) Ob er kommt, ist fraglich (wątpliwe)

-          wann (kiedy) Wann der Kongreß stattfinden soll, wissen wir noch nicht.

-          warum (dlaczego) Warum sie das nicht gegeben hat, weiß ich es nicht.

-          weshalb (dlaczego, czemu) Weshalb er das gemacht hat,  alle überlegen sich daran.

2.      Spójniki, które tworzą zdania skutkowe (der Konsekutivsatz). (Zdanie skutkowe wyraża następstwo (skutek) lub wynik czynności albo procesu, zawartych w zdaniu głównym).

-          so daß (tak że) Der Raum war groß genug, so daß alle dort Sitzplätze fanden.

-          so...., daß (tak ...., że) Die Krankenschwester pflegte den Patienten so gut, daß er schnell gesund wurde.

-          solch- (-er, -e, -es) ...., daß (taki, taka, takie ...., że) Es herrschte eine solche Dürre, daß alle Pflanzen austrockneten. = Es herrschte solch eine Dürre, daß alle Pflanzen austrockneten.

-          dermaßen ....., daß (do tego stopnia ...., że) Es war dermaßen kalt, daß viele Vögel erfroren.

-          zu ...., als daß (zbyt ...., żeby) (Wyrażamy w trybie przypuszczającym) Es ist viel zu spät, als daß ich noch bei ihm anrufen könnte.

3.      Spójniki, które tworzą zdania okolicznikowe przyczyny (Der Kausalsaty) (Zdania te odpowiadają na pytania: warum? weshalb?auf welchem Grund? (z jakiego powodu?).

-          weil (ponieważ; -rozpoczyna zdanie podrzędne) Ich muß zum Arzt gehen, weil ich krank bin.

-          da (ponieważ; - rozpoczyna zdanie główne) Da ich krank bin, muß ich zum Arzt gehen.

4.      Spójnik, który tworzy zdanie warunkowe (Der Konditionalsatz lub Bedinungssatz) (Zdania te odpowiadają na pytania unter welcher Bedingung? – pod jakim warunkiem? in welchem Fall? – w jakim przypadku? wann? (kiedy?)

-          wenn (gdy, jeśli) Wenn ich krank bin, gehe ich zum Arzt.

5.      Spójniki, które tworzą zdanie okolicznikowe czasu (Der Temporalsatz).

-     als (gdy, kiedy, ilekroć) (używa się wyłącznie dla czynności jednorazowych w         

              przeszłości). Als ich 6 Jahre alt war, kam ich zum ersten Mal in die Schule.

-   wenn (gdy, kiedy, ilekroć) ( używa się dla powtarzających się czynności w przeszłości,    

             dla teraźniejszości oraz  przyszłości). Wenn ich ins Stadion gehe, regnet es immer

-          während (podczas gdy). Während ich an die See fahre, macht er eine Reise ins Gebirge.

-          bevor (zanim) Bevor wir zu dir kommen, müssen wir mit unserer Arbeit fertig sein.

-          ehe (zannim) Ehe er nach Österreich kam, lernte er fleißig Deutsch. 

-          seitdem (odkąd, od czasu gdy). Seitdem wir auf dem Lande wohnen, sind wir gesünder.

-          seit (odkąd, od czasu gdy). Seit ich dich kenne, gehe ich gern tanzen.

-          nachdem (skoro, po tym jak). (W zdaniach z tym spójnikiem należy przestrzegać zasady następstwa czasów, tzn. jeśli zdanie podrzędne (z nachdem) użyte jest w czasie przeszłym Perfekt , w zdaniu głównym występuje Präsens lub rzadziej Futur. Jeśli  zdanie wyraża dwie czynności, z których obie są w casie przeszłym, wówczas czynność wcześniejszą (część z nachdem) musi być wyrażona w czasie zaprzeszłym Plusquamperfekt, a zdanie główne w czasie przeszłym Imperfekt lub rzadziej perfekt. Nachdem ich die Fahrkarte gekauft habe, gehe ich zum Zug.  Nachdem ich in Berlin angekommen war, ging ich sofort ins Hotel.

-          bis (aż, dopóki nie) Ich warte, bis du kommst.

-          sobald (skoro tylko). Sobald er in Warschau eingetroffen war, rief er mich gleich an.

-          solange (jak długo). Solange ich lebe, darf sie mein Haus nicht betreten.

-          sooft (jak często, ilekroć). Sooft ich auch komme, ist er nie zu Hause.

6.      Spójnik, który tworzy zdanie okolicznikowe celu. (Der Finalsaty)

-          damit (aby, ażeby). Ich gebe ihm das Buch, damit er es liest.

7.  Spójniki, które tworzą zdania przyzwalające. (Der Konzessivsatz)

-          obwohl (obgleich / obschon / obzwar) (chociaż, jakkolwiek, mimo iż, aczkolwiek).

(Spójniki te oznaczają, że czynność zdania pobocznego, która jest wprowadzona za pomocą tego spójnika, jest przeciwieństwem lub pewnym ograniczeniem w stosunku do zdania głównego).

            Obwohl er gut verdient, ist er nicht zufrieden.

            Ich gehe heute ins Kino, obwohl ich wenig Zeit habe.

Spójniki wieloczłonowe

·        sowohl  ....als auch (zarówno .... , jak także)

·        nicht nur .... , sondern auch (nie tylko ... , lecz także)

·        entweder ... oder (albo ... albo)

·        weder ... noch (ani ... ani)

·        einerseits ..., andererseits (z jednej strony .., z drugiej strony)

·        zwar ..., aber (wprawdzie ..., ele)

·        je ..... desto

·        je ..... je                 (im ..... tym..)

·        je ..... um so

Przykłady zdań ze spójnikami wieloczłonowymi: 

-         Als wir noch in der Stadt wohnten, gingen wir ziemlich regelmäßig sowohl ins Kino als auch ins Theater. (Kiedy jeszcze mieszkaliśmy w mieście, chodziliśmy dosyć regularnie zarówno do kina, jak i do teatru.)

-         Er arbeitet weder in einer Fabrik, noch geht er ins Büro. (On nie pracuje ani w fabryce, ani nie chodzi do biura.)

-         Im Sommer fahren wir entweder ins Gebirge oder ans Meer. (W lecie wyjeżdżamy albo w góry, albo nad morze.)

-         Entweder ich fahre mit diesem Zug, oder ich bleibe heute noch hier. (Lub w języku mówionym):

-         Entweder fahre ich mit diesem Zug, oder ich bleibe heute noch hier. (Albo pojadę tym pociągiem, albo zostanę tu jeszcze dzisiaj.)

-         Sie möchte einerseits berufstätig sein, andererseits würde sie lieber mehr Zeit ihren Kindern widmen. (Ona chciałaby z jednej strony pracować zawodowo, z drugiej strony poświęciłaby więcej czasu swoim dzieciom.)

-         Diese Möbel sind zwar schön, aber sie sind auch sehr teuer. (Te meble są wprawdzie ładne, ale one są też bardzo drogie.)

Vergleichsatze - Zdanie porównawcze

Der Film war so gut, wie ich es erwartet habe.
Der Film war noch besser, als ich erwartet habe.

Zdania ze spójnikiem porównawczym "wie" wskazują, że nasze oczekiwania miały dokładnie takie samo odzwierciedlenie w rzeczywistości, natomiast w przypadku spójnika "als" rzeczywistość przerosła nasze oczekiwania

Je mehr du tranieren wirst, desto besser kannst du spielen.

Zdanie z "je ... desto" wskazują pewne zależności / porównania dwóch stopniowań, które są od siebie zależne.
Konstrukcja gramatyczna tego zdania

Je "stopniowanie" podmiot ..... orzeczenie, desto "stopniowanie" orzeczenie podmiot.

|< start << wstecz 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 dalej >> koniec >|

Pozycje :: 1828 - 1836 z 1893

Reklamy
 

 

Twoja wyszukiwarka

 

 

Niemieckie słówka
taschenmesser.jpg
Flesz-niemiecki
Mapa Niemiec umożliwia wyszukanie dowolnego miejsca (miasta, wioski czy ulicy) w Niemczech, jak również na całym świecie. Mamy tu możliwość zaplanowania trasy podróży.
Szukaj

 
SELKAR.PL - Centrum Taniej Książki
 

 

 
  Dzisiaj jest:  środa, 23 kwiecień 2014